Unieke expertise voor uw pensioenstrategie

Gecontroleerde uittreding bedrijfstakpensioenfonds

Probleem:
De onderneming is van oudsher aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Het pensioenfonds heeft een zwakke financiële positie. Daardoor is het pensioen niet waardevast en de premie hoog.

Oplossing en aanpak:
Met een meting van de werkingssfeer konden wij aantonen dat de onderneming niet langer onder werkingssfeer van het bedrijfspensioenfonds valt. Daarvoor in de plaats hebben we een eigen pensioenregeling getroffen met een actuariële premie. 

Resultaat:
De pensioenopbouw is voor de werknemers verbeterd, terwijl de premie meer dan 15 procent is verlaagd.